LEGISLAȚIE

 

Contract de Delegare CMCB S.A.

 

 

Legea 31/1990  - Legea societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732

 

OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133685

 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

 

HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/

 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178680

 

Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37954

 

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166

 

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794

 

Legea 10/1995  privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare http://www.aicps.ro/media/content/2016-10/legea-10-1995-republicata-30-09-2016_5919ad6e1ae3c.pdf

 

Ordonanța 71/2002  privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38235

 

Hotărârea 955/2004  pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53712

 

Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159790

 

HG 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182880

 

Legea 215/2001 – Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638

 

Notificări ANAP

http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false

 

Instrucțiuni ANAP

http://anap.gov.ro/web/legislatie/legislatie-national/?future=false

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#